ALGEMENE VOORWAARDEN

ARTIKEL 1. DEFINITIES
1.1. By Daisies: de eenmanszaak By Daisies, statutair gevestigd te Den Haag en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 63945142.
1.2. Klant: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die met By Daisies een overeenkomst is aangegaan.
1.3. Onder ‘algemene voorwaarden’ wordt verstaan: het geheel van de bepalingen als hierna opgenomen.
1.4. Producten: alle producten die By Daisies aan de klant levert. Hieronder wordt onder andere verstaan, doch niet uitsluitend: het via een online webwinkel verkopen van (gepersonaliseerde) sieraden, T-shirts en accessoires.
1.5. Overeenkomst: de overeenkomst tussen By Daisies en klant krachtens welke By Daisies de producten zal leveren.
1.6. Informatie: alle gegevens afkomstig van klant.
1.7. Schriftelijk: per brief, e-mail en digitale berichtgeving.
1.8. Vertrouwelijke informatie: alle financiële-, zakelijke- en persoonsgegevens die door de klant en/of By Daisies worden ingevoerd, verwerkt en opgeslagen.
1.9. Website: www.bydaisies.nl.

ARTIKEL 2. TOEPASSELIJKHEID
2.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door By Daisies gedane aanbiedingen, uitgebrachte offertes, gesloten overeenkomsten, overige verrichte handelingen en facturen tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
2.2. Door ondertekening van een opdrachtbevestiging met By Daisies of door akkoord gaan via de website door het plaatsen van een bestelling via de website dan wel akkoord via de e-mail verklaart de klant dat zij kennis heeft genomen van deze algemene voorwaarden van By Daisies en dat zij met deze voorwaarden akkoord gaat.
2.3. In geval van strijdigheid tussen deze algemene voorwaarden en gemaakte afspraken in een overeenkomst dan prevaleren de bepalingen uit de overeenkomst.
2.4. Deze voorwaarden zijn tevens van toepassing op handelingen van derden die door By Daisies zijn ingehuurd betreffende het uitvoeren van de levering van het product.
2.5. De toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van de klant wordt door in gebruik name van deze algemene voorwaarden verworpen.

ARTIKEL 3. OFFERTES EN AANBIEDINGEN
3.1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder kortingsvoorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld. Indien er geen termijn is aangegeven, is de aanbieding/offerte geldig tot 7 dagen na de datum waarop de aanbieding/offerte is uitgebracht. Als de klant een aanbod of offerte niet binnen de geldende termijn aanvaardt, dan vervalt het aanbod of de offerte.
3.2. By Daisies zal in de offerte aangeven welke producten worden aangeboden en welke bedragen de klant verschuldigd is bij aanvaarding van de offerte. De in de offerte genoemde prijzen gelden voor de in de offerte genoemde periode, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders afgesproken. In de offerte staat tevens de overeengekomen prijs van het product.
3.3. Indien blijkt dat de bij de aanvraag of overeenkomst door de klant verstrekte gegevens onjuist waren, heeft By Daisies het recht de betreffende prijzen en andere voorwaarden aan te passen.
3.4. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de klant mogelijk te maken. Als By Daisies gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden By Daisies niet.
3.5. Alle producten worden vooraf gefactureerd, By Daisies zal de producten leveren na volledige betaling van de factuur.
3.6. Alle door By Daisies gecommuniceerde prijzen zijn bedragen in euro’s, inclusief btw voor particulieren tenzij anders aangegeven, exclusief verzend- en betaalkosten en overige vastgestelde heffingen en/of retributies, tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven.
3.7. Offertes en/of speciale aanbiedingen gelden niet automatisch voor vervolgopdrachten.
3.8. By Daisies behoudt zich het recht om prijzen tussentijds te wijzigen. Indien de prijzen van aangeboden producten stijgen na totstandkoming van de overeenkomst, dan is klant gerechtigd de overeenkomst te annuleren per de datum dat de prijsverhoging ingaat. Prijsverhogingen ten gevolge van een wettelijke regeling of bepaling zijn hierbij uitgesloten.

3.9. By Daisies behoudt zich het recht om jaarlijks prijzen te verhogen met een percentage gelijk aan de stijging van de consumentenprijsindex, vastgesteld door het CBS. Deze verhoging van de prijzen geeft de klant geen recht om de overeenkomst te ontbinden.
3.10. By Daisies is niet aansprakelijk en/of verantwoordelijk voor fouten in het aanbod wanneer de klant redelijkerwijs kon begrijpen dat het aanbod, of een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing, verschrijving of typefout bevat.

ARTIKEL 4. OVEREENKOMST EN MEERWERK
4.1. Een overeenkomst komt tot stand vanaf het moment dat de klant op enigerlei wijze een mededeling aan By Daisies verricht inhoudende de aanvaarding van een offerte.
4.2. Na het tot stand komen van een overeenkomst kan deze enkel met wederzijdse goedkeuring worden gewijzigd.
4.3. Na het tot stand komen van een overeenkomst, zal By Daisies binnen bekwame tijd overgaan tot levering van de producten. Indien klant het aanbod via de elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt By Daisies onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet is bevestigd, heeft de klant de mogelijkheid de overeenkomst te ontbinden.
4.4. By Daisies heeft het recht bepaalde dienstverlening uit te laten voeren door derden zonder dat zij de klant daarvan op de hoogte dient te stellen.
4.5. Wijzigingen in de oorspronkelijk gesloten overeenkomst tussen de klant en By Daisies zijn pas geldig vanaf het moment dat deze wijzigingen middels een aanvullende of gewijzigde schriftelijke overeenkomst door beide partijen zijn aanvaard.
4.6. Indien de klant een overeenkomst met By Daisies wil annuleren is dit alleen mogelijk als het gaat om niet-gepersonaliseerde producten. De klant dient By Daisies schriftelijk, voordat de verzendbevestiging van de producten is verstuurd, mede te delen de bestelling te willen annuleren.

ARTIKEL 5. RECHTEN EN VERPLICHTINGEN VOOR BY DAISIES
5.1. By Daisies garandeert dat de door haar verstrekte opdracht naar beste kunnen wordt uitgevoerd, onder toepassing van voldoende zorgvuldigheid en vakmanschap.
5.2. By Daisies spant zich in om de gegevens die By Daisies voor de klant opslaat zodanig te beveiligen dat deze gegevens niet beschikbaar zijn voor onbevoegde personen.
5.3. Bij kenbaar gemaakte klachten van de klant over de geleverde producten dient By Daisies met klant in overleg te treden over een voor beiden passende oplossing.
5.4. By Daisies is gerechtigd om een naamsvermelding te plaatsen in/op geleverde producten. De klant is niet gerechtigd deze naamsvermelding te verwijderen, behoudens die gevallen waarin By Daisies uitdrukkelijke toestemming heeft gegeven voor verwijdering.
5.5. In aanvulling op hetgeen bepaald in artikel 5.4 is By Daisies eveneens gerechtigd om voor promotionele doeleinden de gegevens van de klant te publiceren op de website van By Daisies en/of overige promotionele uitingen van By Daisies.
5.6. By Daisies is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de overeenkomst tussen de klant en By Daisies tijdens de samenwerking of uit andere bron hebben verkregen. Informatie wordt als vertrouwelijk aangemerkt wanneer dit door de andere partij is medegedeeld of als dit blijkt uit de maatstaven van redelijkheid en billijkheid.
5.7. De klant is de eindverantwoordelijke voor de juistheid van de gegevens voor het te personaliseren product. Na het insturen van de gegevens met betrekking tot het te personaliseren product, is By Daisies niet verantwoordelijk voor fouten en/of onjuistheden op het gepersonaliseerde product.
5.8. Modellen, kleuren, materialen, maten en afwerkingen op afbeeldingen gelden als indicatie. Afwijkingen daarin kunnen geen reden vormen voor afkeuring, korting, ontbinding van de overeenkomst of schadevergoeding. By Daisies spant zich echter wel in om problemen/klachten in verband met geleverde producten zo goed mogelijk op te lossen.
5.9. Bij onjuist gebruik is By Daisies niet verantwoordelijk en aansprakelijk voor enigerlei opgetreden schade.

ARTIKEL 6. RECHTEN EN VERPLICHTINGEN VOOR DE KLANT, EN HET HERROEPINGSRECHT
6.1. De klant dient zich in beginsel te houden aan de in deze voorwaarden neergelegde bepalingen, tenzij anders overeengekomen.
6.2. De klant dient By Daisies te voorzien van alle juiste gegevens waarvan klant redelijkerwijs kan voorzien dat deze noodzakelijk zijn voor een juiste uitvoering van de overeenkomst. De klant is in ieder geval verplicht By Daisies onverwijld op de hoogte te stellen van wijzigingen in persoonsgegevens, bedrijfsgegevens of overige informatie waar By Daisies om verzoekt.
6.3. Indien in uitzondering op artikel 6.2 de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan By Daisies zijn verstrekt, heeft By Daisies het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten aan de klant in rekening te brengen.
6.4. De klant stelt By Daisies steeds onverwijld schriftelijk op de hoogte van enige wijzigingen in naam, adres, email en desgevraagd, haar banknummer.

6.5. Bij klachten over de door By Daisies geleverde producten dient de klant deze klachten kenbaar te maken aan By Daisies binnen 48 uur na levering van het product doch uiterlijk binnen 60 dagen na ontvangst. By Daisies streeft ernaar de klacht binnen 5 werkdagen in behandeling te nemen. Leidt dit niet tot een oplossing, dan is het mogelijk om uw geschil aan te melden voor bemiddeling via Stichting WebwinkelKeur via deze pagina. Tevens is het mogelijk de klacht aan te melden via het ODR-platform van de Europese Commissie. Dit platform is te bereiken via deze link. Wanneer de klacht nog niet elders in behandeling is genomen, dan staat het de klant vrij om de klacht te deponeren via het platform van de Europese Unie. De klant vrijwaart By Daisies één jaar na levering van alle juridische claims naar aanleiding van geleverde producten.
6.6. De klant dient zelf reservekopieën te maken van alle materialen/gegevens als omschreven in artikel 6.2 die By Daisies nodig heeft voor de uitvoering van de overeenkomst. Bij verlies van deze materialen/gegevens is By Daisies niet aansprakelijk voor de daaruit voortvloeiende schade.
6.7. Wanneer By Daisies inloggegevens aan de klant verstrekt dan is klant verantwoordelijk voor deze gegevens. By Daisies is niet aansprakelijk voor misbruik of verlies van de inloggegevens en mag erop vertrouwen dat de klant degene is die inlogt door middel van de aan de klant verstrekte inloggegevens.
6.8. De klant is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de overeenkomst tussen de klant en By Daisies tijdens de samenwerking of uit andere bron hebben verkregen.
6.9. Informatie wordt als vertrouwelijk aangemerkt wanneer dit door de andere partij is medegedeeld of als dit blijkt uit de maatstaven van redelijkheid en billijkheid.
6.10. De particuliere klant kan een overeenkomst die betrekking heeft op de aankoop van een product binnen 14 dagen zonder opgaaf van redenen ontbinden. By Daisies mag vragen naar de reden van herroeping, maar mag de klant niet verplichten tot het geven van de redenen van ontbinding. Na de melding dat de klant het product terug wenst te sturen, heeft de klant nogmaals 14 dagen de tijd het product daadwerkelijk te retourneren. De klant ontvangt binnen 14 dagen dan de aankoopkosten en de verzendkosten retour.
6.11. De in artikel 6.10 genoemde bedenktijd gaat in op de dag nadat de klant het product heeft ontvangen.
6.12. Indien de klant gebruik maakt van het herroepingsrecht, meldt zij dit binnen de bedenktermijn aan By Daisies. Producten die in aanmerking komen voor uitsluiting zijn:
• producten die door By Daisies tot stand zijn gebracht volgens specificaties van de klant (namen, speciale kleuren, data etc.);
• producten met een hygiënische verzegeling waarvan de verzegeling verbroken is;
• producten die duidelijk persoonlijk van aard zijn.
6.13. Indien de klant By Daisies de opdracht geeft tot het maken van gepersonaliseerde artikelen vervalt de mogelijkheid tot annuleren.
6.14. Als de klant gebruik maakt van het herroepingsrecht, worden alle aanvullende overeenkomsten van rechtswege ontbonden.
6.15. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de klant. De kosten voor retourzending komen voor rekening van de klant. Onvoldoende gefrankeerde of ongefrankeerde zendingen worden niet door By Daisies geaccepteerd. Retourzendingen waarbij het herroepingsformulier ontbreekt en de herkomst niet te herleiden valt, worden niet geaccepteerd.
6.16. By Daisies kan producten uitsluiten van het herroepingsrecht, dit wordt aan de klant bij het aanbod aangegeven en nogmaals tijdig voor het sluiten van de overeenkomst.
6.17. By Daisies verstuurt de producten met brievenbuspost van PostNL via Myparcel. By Daisies is niet aansprakelijk voor verlies, schade of verkeerde bezorging van het product indien de klant een onjuist bezorgadres heeft opgegeven.
6.18. Indien de klant bij ontvangst van een verzonden pakket een beschadigd pakket ontvangt, dient de klant foto’s te maken van het beschadigde pakket en dit pakket gesloten te laten. De klant neemt vervolgens binnen 2 werkdagen na ontvangst van het pakket met de geleverde producten contact op met By Daisies. Zodra de klant het beschadigde pakket opent dan wel te laat contact opneemt met By Daisies, kan de klant geen aanspraak meer maken op eventuele garanties.

ARTIKEL 7. LEVERING EN LEVERTIJD
7.1. De door By Daisies te hanteren leveringstermijn varieert per bestelling. De door By Daisies opgegeven levertijd begint na totstandkoming van de overeenkomst en na ontvangst van alle benodigde gegevens van de klant. By Daisies zal de bestellingen binnen 2 tot 3 werkdagen naar de klant verzenden, tenzij een andere leveringstermijn is overeengekomen en afhankelijk van de voorraad. Gepersonaliseerde producten worden binnen 5 werkdagen naar de klant verzonden. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of wanneer een bestelling niet/slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de klant hiervan bericht maar uiterlijk binnen 30 dagen na het plaatsen van de bestelling. De klant mag op dat moment besluiten tot ontbinding van de overeenkomst en heeft dan recht op teruggave van het betaalde bedrag.
7.2. Een door By Daisies vastgestelde leveringstermijn kan nimmer als fatale termijn beschouwd worden. Door het enkele overschrijden van een leveringstermijn raakt By Daisies niet van rechtswege in verzuim.
7.3. Bij overschrijding van de levertermijn met meer dan 30 dagen, komt de klant de bevoegdheid tot ontbinding van de overeenkomst slechts toe indien By Daisies, na een deugdelijke en zo gedetailleerd mogelijke schriftelijke ingebrekestelling waarbij een redelijke termijn gesteld wordt voor zuivering van de tekortkoming, toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van de wezenlijke verplichtingen ingevolge de overeenkomst.
7.4. De klant is gehouden datgene te doen wat nodig is om een tijdige levering door By Daisies mogelijk te maken, onder meer door tijdig volledige, correcte en duidelijke gegevens aan te leveren zoals bepaald in artikel 6.2.
7.5. Indien de klant niet of niet tijdig de benodigde gegevens aan By Daisies beschikbaar stelt en loopt de uitvoering van de opdracht hierdoor vertraging op, dan komen de daaruit voortvloeiende extra kosten voor rekening van de klant.
7.6. Aan de leveringsplicht van By Daisies zal, behoudens tegenbewijs, zijn voldaan zodra de door By Daisies geleverde zaken een keer aan de klant zijn aangeboden.
7.7. Geleverde zaken worden geacht aan de overeenkomst te beantwoorden bij normale en minimale afwijkingen, variaties of verschillen in uitvoering. Hetzelfde geldt voor kleurverschillen, afmetingen en opdrukken.
7.8. Indien de levering door PostNL onverhoopt vertraging oploopt, hanteert By Daisies een wachttermijn van 10 werkdagen. Binnen dit termijn zal By Daisies onderzoek doen naar de levering bij PostNL en de klant zo snel mogelijk op de hoogte brengen van updates in de betreffende situatie.
7.9. De geleverde producten mogen niet worden gebruikt voor commerciële doeleinden en/of wederverkoop.
7.10. De klant gaat ermee akkoord dat in de loop van tijd verkleuring van de sieraden en accessoires kan optreden of dat steentjes kunnen wegraken.

ARTIKEL 8. BETALING
8.1. De betalingsverplichting van de klant vangt aan op de dag waarop de overeenkomst tot stand komt.
8.2. Alle door By Daisies verzonden facturen dienen door de klant binnen 14 dagen na de factuurdatum betaald te worden, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. By Daisies biedt de mogelijkheid om bestellingen achteraf via Klarna te betalen. Bij een bestelling via de webshop zal direct worden betaald alvorens de producten aan de klant worden geleverd indien niet gekozen wordt voor Klarna.
8.3. Bij een niet tijdige betaling is de klant, naast het verschuldigde bedrag vermeerderd met de wettelijke (handels)rente, gehouden tot een volledige vergoeding van zowel buitengerechtelijke als gerechtelijke incassokosten welke ten minste 15% van het factuurbedrag met een minimum van €40,- excl. BTW bedragen, daaronder begrepen de kosten voor juristen, advocaten, deurwaarders, incassobureaus en de eventuele gerechtelijke procedure bij de rechtbank of het gerechtshof.
8.4. De vordering tot betaling is direct opeisbaar ingeval de klant in staat van faillissement wordt verklaard, surseance van betaling aanvraagt, dan wel algeheel beslag op vermogensbestanddelen van de klant wordt gelegd, de klant overlijdt en voorts, indien deze in liquidatie treedt of wordt ontbonden.
8.5. In bovenstaande gevallen heeft By Daisies voorts het recht uitvoering van de overeenkomst of enig nog niet uitgevoerd gedeelte daarvan zonder ingebrekestelling of rechterlijke interventie te beëindigen of op te schorten, zonder recht op vergoeding van schade voor klant die hierdoor mocht ontstaan.
8.6. De klant kan bezwaren tegen de door By Daisies verzonden facturen uiterlijk binnen 7 dagen na factuurdatum schriftelijk aan By Daisies kenbaar maken. Na ontvangst van het bezwaar zal By Daisies een onderzoek instellen naar de juistheid van het factuurbedrag. Bezwaren tegen verzonden facturen schorten de betalingsverplichting van de klant niet op.
8.7. Alle door By Daisies geleverde producten blijven eigendom van By Daisies totdat alle door de klant verschuldigde bedragen zijn voldaan. Zodra de klant kiest voor achterafbetaling met Klarna, gaat de betalingsverplichting over naar Klarna.

ARTIKEL 9. VOORBEHOUD VAN EIGENDOM & INTELLECTUEEL EIGENDOM
9.1. Alle rechten van intellectuele eigendom op alle in het kader van de ter beschikking gestelde documentatie, foto’s, teksten, modellen, alsmede voorbereidend materiaal daarvan berusten uitsluitend bij By Daisies tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
9.2. De door By Daisies geleverde producten mogen, gedeeltelijk of geheel, nooit worden verveelvoudigd of worden doorverkocht, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
9.3. De inhoud van de website van By Daisies, waaronder doch niet uitsluitend: de teksten, afbeeldingen, vormgeving, merken en domeinnamen, zijn het eigendom van By Daisies en worden beschermd door auteursrechten en intellectuele of industriële eigendomsrechten die onder het toepasselijk recht bestaan. Het is gebruikers van de website niet toegestaan om de website of enig gedeelte daarvan te verveelvoudigen dan wel ter beschikking te stellen zonder toestemming van By Daisies.
9.4. Alle intellectuele eigendommen op door By Daisies ontwikkelde voortbrengselen van de menselijke geest, zijn en blijven exclusieve eigendom van By Daisies, tenzij de rechten worden afgekocht of anders is overeengekomen.

9.5. Alle door de klant gepubliceerde informatie via de door By Daisies geleverde producten blijven eigendom van de klant.
9.6. By Daisies is niet verantwoordelijk voor enige informatie/content die de klant op de servers van By Daisies plaatst. Indien de door klant geplaatste informatie/content op enige wijze inbreuk maakt op de rechten van derden of in strijd is met wet en regelgeving zal de klant By Daisies vrijwaren van enige aanspraken op schadevergoeding die derden mochten doen gelden als gevolg van dit handelen van de klant.
9.7. Iedere handeling welke in strijd is met artikel 9.2 en artikel 9.3 wordt gezien als inbreuk op het auteursrecht.
9.8. Bij inbreuk heeft By Daisies recht op een vergoeding ter hoogte van tenminste twee maal de door haar gehanteerde licentievergoeding voor een dergelijke vorm van gebruik zonder het recht op enige schadevergoeding te verliezen.

ARTIKEL 10. AANSPRAKELIJKHEID
10.1. Iedere overeenkomst tussen By Daisies en de klant is te typeren als een inspanningsovereenkomst. By Daisies kan als gevolg nimmer aansprakelijk worden gesteld voor niet behaalde resultaten.
10.2. Indien By Daisies onverhoopt hetgeen bepaald in artikel 10.1 toch aansprakelijk wordt gesteld, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot vergoeding van directe schade tot maximaal 2 maal het bedrag van de voor die overeenkomst bedongen prijs (excl. BTW). Dit bedrag is niet hoger dan €100,=. Wanneer sprake is van een duurovereenkomst, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot vergoeding van directe schade tot maximaal het bedrag van de laatst betaalde factuur door klant.
10.3. In aanvulling op artikel 10.2 is By Daisies dan alleen aansprakelijk voor directe schade. Onder directe schade dient men uitsluitend te verstaan:
• de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden;
• de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van By Daisies aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zover deze aan By Daisies toegerekend kunnen worden;
• redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de klant aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in dit artikel.
10.4. By Daisies sluit iedere aansprakelijkheid uit voor indirecte schade die geleden wordt door het gebruik van door By Daisies geleverde producten, met uitzondering van situaties waarin de schade te wijten is aan opzet of grove schuld aan de kant van By Daisies.
10.5. By Daisies is in ieder geval nimmer aansprakelijk voor: gevolgschade, schade door gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie, gederfde winst en voor schade ontstaan door verlies van datagegevens bij het uitvoeren van de overeenkomst.
10.6. Klant vrijwaart By Daisies voor alle aanspraken op schadevergoeding die derden mochten doen gelden ter zake van schade die op enigerlei wijze is ontstaan door het onrechtmatige, dan wel onzorgvuldig gebruik van de aan klant geleverde producten van By Daisies.
10.7. By Daisies is niet aansprakelijk voor beschadigingen die optreden bij blootstelling van de producten aan vocht en/of warmte. Tevens is By Daisies nimmer aansprakelijk wanneer de klant te maken krijgt met een allergische reactie door de door By Daisies gebruikte materialen.

ARTIKEL 11. ONDERBREKING VAN DE DIENSTEN EN OVERMACHT
11.1. By Daisies is niet gehouden aan zijn verplichtingen uit de overeenkomst indien nakomen onmogelijk is geworden door overmacht. Indien de overmacht gedurende een termijn van 90 dagen blijft voortbestaan, zijn beide partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden. Hetgeen reeds ingevolge de overeenkomst gepresteerd is, wordt dan naar verhouding afgerekend.
11.2. By Daisies is bij haar activiteiten afhankelijk van de medewerking en leveranties van derden, waar By Daisies weinig of geen invloed op kan uitoefenen. By Daisies kan derhalve op geen enkele manier aansprakelijk gesteld worden voor welke schade dan ook voortkomend uit een situatie waarin de tekortkoming te wijten is aan een derde partij met wie By Daisies een overeenkomst is aangegaan.
11.3. Naast het bepaalde in lid 11.1 is onder overmacht zeker te verstaan al hetgeen daaromtrent in wet en jurisprudentie is aangenomen.
11.4. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan elke van de wil van By Daisies onafhankelijke omstandigheid – ook al was deze ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst reeds te voorzien – die nakoming van de overeenkomst blijvend of tijdelijk verhindert waaronder doch niet uitsluitend wordt begrepen: werkstaking, bovenmatig ziekteverzuim van personeel van By Daisies of By Daisies zelf, transportmoeilijkheden, brand, overheidsmaatregelen, epidemieën, pandemieën, bedrijfsstoringen bij By Daisies, wanprestatie door leveranciers van By Daisies waardoor By Daisies haar verplichtingen jegens de klant niet (meer) kan nakomen alsmede andere ernstige storingen in het bedrijf van By Daisies of diens leveranciers.
11.5. Bij overmacht heeft By Daisies tevens ter keuze het recht om de termijn van levering met de duur der overmacht te verlengen of de overeenkomst, voor zover nog niet uitgevoerd, te ontbinden zonder dat By Daisies in welke vorm dan ook gehouden is tot voldoening van enige schadevergoeding, behoudens krachtens het bepaalde in artikel 78 Boek 6 Burgerlijk Wetboek.

ARTIKEL 12. DUUR OVEREENKOMST EN BEËINDIGING EN ANNULERING
12.1. De overeenkomst wordt aangegaan voor bepaalde tijd, tenzij uit de offerte anders voortvloeit of indien partijen uitdrukkelijk en schriftelijk andere afspraken hebben gemaakt.
12.2. Het recht van tussentijdse opzegging van de overeenkomst door klant is uitgesloten, onverminderd het overige in deze algemene voorwaarden bepaalde.
12.3. Beide partijen, zowel klant als By Daisies, komt de bevoegdheid tot ontbinding van de overeenkomst slechts toe indien de andere partij, na een deugdelijke en zo gedetailleerd mogelijke schriftelijke ingebrekestelling waarbij een redelijke termijn gesteld wordt voor zuivering van de tekortkoming, toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van de wezenlijke verplichtingen ingevolge de overeenkomst.
12.4. De overeenkomst kan zonder ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst door schriftelijke kennisgeving met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk beëindigen indien zich dringende redenen voordoen, waaronder in ieder geval worden begrepen de gevallen waarin:
• aan klant (voorlopige) surseance van betaling wordt verleend;
• ten aanzien van klant faillissement wordt aangevraagd of uitgesproken;
• het vermoeden bestaat dat klant niet aan haar betalingsverplichting bij verlenging van de overeenkomst kan voldoen;
• klant handelt in strijd met de openbare orde of de goede zeden, of enige uit de overeenkomst met By Daisies voortvloeiende verplichting;
• klant inbreuk maakt op rechten van derden;
• klant handelt in strijd met redelijke richtlijnen of aanwijzingen van By Daisies;
• klant niet reageert op correspondentie per e-mail, telefoon en/of schriftelijk wel al dan niet aangetekend schrijven;
• bij terugkerende betalingsproblemen.
12.5. By Daisies zal wegens deze beëindiging, zoals bepaald in artikel 12.4, nimmer tot enige schadevergoeding zijn gehouden.
12.6. Indien klant op het moment van de ontbinding als bedoeld in artikel 12.3 en 12.4 reeds prestaties ter uitvoering van de overeenkomst heeft ontvangen, zullen deze prestaties en de daarmee samenhangende betalingsverplichting geen voorwerp van ongedaan making zijn. Bedragen die By Daisies vóór de ontbinding heeft gefactureerd in verband met hetgeen zij reeds ter uitvoering van de overeenkomst heeft verricht of geleverd, blijven met inachtneming van het in de vorige volzin bepaalde onverminderd verschuldigd en worden op het moment van de ontbinding direct opeisbaar.
12.7. By Daisies behoudt het recht om haar algemene voorwaarden na 3 maanden na het sluiten van een overeenkomst met de klant te wijzigen, ook voor reeds bestaande overeenkomsten. Indien By Daisies overgaat tot wijziging van de voorwaarden, stelt zij klant hiervan op de hoogte. Het staat klant vervolgens vrij om de overeenkomst te ontbinden vanaf het moment dat de nieuwe algemene voorwaarden gelding krijgen of tot ten hoogste 7 dagen na het inwerking treden van deze nieuwe algemene voorwaarden.

ARTIKEL 13. CONFORMITEIT
13.1. By Daisies zal bij de uitvoering van de overeenkomst zoveel mogelijk het in de offerte overeengekomen beoogde resultaat nastreven. Indien naar oordeel van de klant de geleverde resultaten niet overeenkomen met het in de offerte overeengekomen beoogde resultaat, zullen de klant en By Daisies in overleg treden om het geleverde alsnog aan de beoogde resultaten te laten voldoen.
13.2. In aanvulling op hetgeen bepaald in artikel 13.1, zullen de kosten voor het meerwerk als bedoeld in dat artikel overeenkomstig het normale tarief van By Daisies worden gefactureerd aan de klant, tenzij de klant naar inziens van By Daisies aannemelijk kan maken dat de afwijkingen in het resultaat te wijten zijn aan de gebrekkige uitvoering van de overeenkomst aan de kant van By Daisies.
13.3. Mocht vast komen te staan dat de gebrekkigheid van de door By Daisies te leveren producten voor rekening komt van By Daisies, heeft de klant geen recht op schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst, behoudens hetgeen bepaald in deze voorwaarden.

ARTIKEL 14. OVERIGE BEPALINGEN EN TOEPASSELIJK RECHT
14.1. Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen By Daisies en de klant in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling in acht worden genomen.
14.2. Indien de klant in zijn opdracht bepalingen of voorwaarden opneemt die afwijken van, of niet voorkomen in, deze voorwaarden zijn deze voor ByDaisies alleen bindend indien en voor zover deze door By Daisies uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.
14.3. By Daisies spant zich in om passende technische en organisatorische maatregelen te treffen om de persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatig gebruik door derden.
14.4. Indien By Daisies op eigen initiatief ten gunste van de klant afwijkt van de Algemene Voorwaarden, kunnen daar door de klant nimmer enige rechten aan ontleend worden.
14.5. Zowel de klant als By Daisies zijn gehouden tot geheimhouding van alle informatie die zij in het kader van de onderhavige overeenkomst hebben verkregen.
14.6. Eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de klant zijn niet van toepassing.
14.7. Rechten en plichten voortvloeiende uit een overeenkomst kunnen slechts door de klant op een derden worden overgedragen indien By Daisies hier schriftelijk toestemming voor heeft gegeven.
14.8. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij By Daisies partij is, is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing.
14.9. De klant en By Daisies zullen eventuele geschillen eerst in onderling overleg en in der minne proberen te schikken alvorens een beroep te doen op de rechter.
14.10. Indien dwingendrechtelijk regels niet anders bepalen, is in eerste instantie de bevoegde rechter in het Arrondissement Den Haag, bevoegd kennis te nemen van geschillen tussen By Daisies en de klant.

versie: juli 2021(Download de Algemene voorwaarden als PDF bestand.)
© 2015 - 2024 By Daisies | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel